Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА

I. Цели на проекта.

1.Да се създаде и регистрира местна инициативна група в Община Ардино.
Тази цел изцяло кореспондира с целта на под – мярката, която се отнася до подпомагане възникването на местни инициативни групи в селските райони.
2.Да се придобият умения и повиши капацитета на местната инициативна група.
Целта изцяло кореспондира с целта на под-мярката, отнасяща се до подкрепа за придобиване на умения за създаването и функционирането на такива групи на местно ниво.
3.Да се насърчи включването на местното население в разработването и прилагането на стратегия за местно развитие.
Целта изцяло отговаря на целта на под-мярката, отнасяща се до насърчаване включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегия за местно развитие.

4.Да се разработи стратегия за местно развитие на територията на Община Ардино.
Тази цел също изцяло кореспондира с целта на под-мярката, отнасяща се до подпомагане на процеса за подготовка на стратегии за местно развитие.
5.Да се създаде партньорство с други местни инициативни групи от страната.
Тази цел се явява като част от целта на под-мярката, отнасяща се до подкрепа за придобиване на умения за създаването и функционирането на такива групи на местно ниво.
6.Да бъде създаден действащ избираем МИГ, който да кандидаства със стратегия по мярка 4.1 на ПРСР .
Целта отговаря на част от целта на под-мярката, отнасяща се до бъдещо прилагане на стратегии за местно развитие.

II. Подход и методология за реализиране на проекта.

ЕТАП НА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Дейност. Въвличане на заинтересованите страни в процес на създаване на местно партньорство и финансово и техническо осигуряване на персонала ангажиран с проекта.
    Задача 1.Провеждане на информационни събития преди публикуване на поканата за кандидатстване   по мярка 431-2 от ос 4 на ПРСР .
В пероида 2003-2004г. бяха проведени редица срещи за въвличане на местната общност по създаване на МИГ, както и участие за разработване на стратегия за развитие на устойчив туризъм, селско и горско стопанство. На тези срещи участие вземаха средно около 25 души.Прилагам Протоколи от проведените срещи на СНЦ „МИГ - Ардино”.
    Резултат. Създадено местно партньорство.
    Задача 2.Провеждане на информационни събития след публикуване на поканата за кандидатстване по мярка 431-2 от ос 4 на ПРСР.
След обявяване на поканата за кандидатстване от МЗХ беше проведена една информационна среща и една среща за избор на партньори.Всички граждани на общината бяха поканени за участие в информационната среща проведена на 11.08.2008г. в град Ардино в заседателната зала на общината, като за целта беше организиран транспорт от съответните микро-райони на общината.Писменни поименни покани бяха изпратени на всички стопански, нестопански организации развиващи дейност в рамките на общината, както и бяха залепени поканите в всички населени места и в общинския център на указаните за тях места.Целта на тази среща бе да бъдат информирани, както за предстоящата покана и така и за историята, основните характеристики на подхода ЛИДЕР и условията и критериите за неговото прилагани в Р България за периода 2007-2013 година.След което на 13.08.2008 г. бяха поканени всички представители на стопанския и нестопански сектор за избор на партньор на Община Ардино за кандидатствуване по предстоящата покана.На срещата бяха представени основните идеи и цели на настоящето партньорство.Присъствуващите за парньор на общината от неправителствения сектор единодушно определиха Сдружение „МИГ - Ардино”, тъй като през  петте години активна  работа  е спечелила доверието на местната общност.От стопанския сектор присъствуващите определиха за техен представител, като партньор в настоящия проект, фирма „Солак - МС” ЕООД, която се занимава с търговия, развива хранително-вкусова промишленост, строителство и др.. Прилагам покани и протоколи от проведените срещи.
     Резултат. Проведена информационна среща, създадено партньорство.
     Задача 3.Техническо и финансово обезпечаване на екипа, ангажиран с проекта.
На персонала ангажиран с реализация на настоящия проект ще бъде предоставен офис с площ от 24 кв.м  с необходимото оборудване от  СНЦ „МИГ-Ардино” – партньор по проекта.Офиса се намира на следния адрес: Град Ардино, п.к. 6750, ул. „Пирин”20, етаж 3.Последният е технически оборудван с: компютър – 2 броя, принтер – 2 броя, телефон/факс – 1 брой, осигурена интернет връзка, флипчарт.
Финансовото обезпечение на проекта преди получаване на първото плащане ще се осигури от бюджета на Община Ардино, което е прието с Решение 63/01.09.2008 г. на Общински съвет – Ардино.
     Резултат. Осигурен офис с необходимото техническо оборудване /компютри – 2 броя, телефон/факс – 1 брой, принтер – 2броя, интернет достъп, флипчарт/ и финансиране от Община Ардино преди първото плащане.

ЕТАП НА СФОРМИРАНЕ НА РАБОТНИ ЕКИПИ,  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ МЕЖДУ ПАРТНЬОРИТЕ  И ВЪВЛИЧАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

І.Дейност 5. Работни групи и информационни събития за окуражаване на активното участие на  населението в процеса на местно развитие;
       Задача 1. Разпределение на задачите, сформиране на работни екипи, определяне на звено за координация,определяне на план –график за изпънение на поставените задачи

За целта ще се проведе  встъпителна среща между партньорите с участието на ръководителя на проекта /Координатора/ и експертите от одобрения списък на МЗХ.Целта на тази среща е да бъдат разпределени задачите между партньорите, сформиране на работни екипи, определяне на звено за координация и определяне на план-график за изпълнение на поставените задачи.

Подхода при разпределението на задачите поставени от проекта ще се базира на принципа на участие на представители на партньорите при  реализация на всички дейности заложени по проекта.За постигане на ефективност при изпълнение на задачите по проекта, подпомагане на дейността на експертите и насърчаване на участието на потенциалните членове на МИГ ще бъдат сформирани пет броя работни екипи, чиито състав ще бъде определен на самата работна среща.Ще бъдат сформирани общо 5 работни екипа.Трите работни екипа съвместно с експерта по разработване на стратегия за местно развитие ще работят по разработването на стратегия за местно развитие, като съгласно тематиката на тяхната дейност ще бъдат разпределени по следният начин: работен екип 1 по проучване на територията, разработване на база данни и аналитични материали; работен екип 2 по разработване на SWOT – анализ, визия, приоритети, цели и мерки; работен екип 3 по разработване на план за действие.Работен екип 4 ще работи по насърчаване на местната общност за участие в дейностите по създаване на МИГ и стратегия за местно развитие, като в нейния състав ще бъдат привлечени представители на младежите и на жените.Работен екип 5 ще работи по подготвянето на формулярите и документите за кандидатсване на МИГ по покани за избор на местни инициативни групи.За да се осигури добро взаимодействие между персонала ангажиран по реализацията на проекта и партньорите ще бъде създадено звено за координация в състав – координатор, технически асистент.Доброто планиране на дейностите и задачите е предпоставка за тяхната успешна реализация.Ето защо е важно да се разработи подробен план-график за изпълнението на дейностите, като  в началото на всяко тремесечие звеното ще се отчете пред партньорите.
      Резултат 1.Разпределени задачите между партньорите, сформирани работни екипи – 5 броя, определено звено за координация и разработен подробен план-график на дейностите. 
      Задача 2.Въвличане на местната общност в дейностите по саздаване на МИГ, мобилизиране и активиране на партньорите за разработване на местна стратегия за развитие.
През първата седмица от стартирането на проекта ще бъдат разработени и разпространени покани за участие на местната общност в процеса на създаване на МИГ и разработването на стратегия за местно развитие.Същите ще бъдат разпространени във всички населени места на общината.В поканите ще бъде отразен план-графика за провеждане на срещите с цел да се улеснят участниците в планирането на своето участие.Тук особено внимание ще бъде отделено на въвличането и мобилизирането на жените и младежите, както и техните организации.  Тези срещи ще бъдат подготвени и реализирани от експерт модератор завъвличане на местната общност в дейностите по създаване на МИГ , мобилизиране и активиране на партньорите за разработване на местна стратегия за развитие и екипа по проекта ангажиран със същата задача.Ще бъдат проведени 20 срещи в рамките на 10 /десет/ месеца, като за подготовката за провеждане на същите са предведени по 3 /три/ дена на среща или общо 30 /тридесет/ дни.
      Резултат 2. Проведени 20 броя срещи, въвлечени участници – 60 души.
     Задача 3.Създаване и регистриране на МИГ.
При пристъпване към създаването и регистрацията на МИГ, като Сдружение с нестопанска цел, работещ в обществена полза ще бъдат, разработени критерии за идентифициране на потенциалните и членове, отправяне на покана до съответните, разработване на концепция за нейната дейност, провеждане на учредително събрание, разработване на устав, правила и ред за работа.Ще бъде съставена временна комисия за разработване на критерии за избор на членове, като те ще бъдат базирани на тяхното активно участие отразени в съответните протоколи от проведените срещи.На одобрените ще бъдат отправени покани за участие в учредителното заседание на Сдружението, която ще се проведе в края на 11 /единадесети/ месец.Партньорите по проекта с помощта на нает юрист ще разработят устава на Сдружението, както и подготвят съответните документи за регистрацията и в Окръжен съд – Кърджали, последствие и в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерството на правосъдието.
     Резултат 3.Създадена и регистрирана МИГ.
     Задача 4 Провеждане на съвместни мероприятия
Провеждането на такива мероприятия допринася до мобилизиране на местната общност към решаване на актуални проблеми, насърчава доброволчеството, подобрява екологичната култура на участниците в случая.За целта ще бъдат организирани екологични акции през м. Април 2009 г. в град Ардино и с. Бял извор.В мероприятието ще вземат участие ученици, граждани, институции и др.Очаквани участници съответно в град Ардино – 100 души и с. Бял извор – 50 души.Задачата изцяло ще се финансира от фирма „Солак М.С.”ЕООД.
     Резултат 4. Почистени обществени места в град Ардино и с. Бял извор.

ЕТАП НА ТЕХНИЧЕСКО И ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ И ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ                                                                                                                                                                                              

ІІ.Дейност 2.Обучение, придобиване на умения, техническо и финансово обезпечение /заплати, възнаграждения на експерти и др/ екипа ангажиран в подготовката на стратегия за местно развитие;
     Задача 1. Осигуряване на необходимите човешки ресурси за реализация на проекта.
За създаване на добри условия за успешна реализация на дейностите по настоящия проект е необходимо да се осигурят човешки ресурси, както следва:

 1. Координатор – 1 бр.;
 2. Експерти – 2 бр.;
 3. Технически асистент – 1 брой.

Координатора ще бъде ангажиран да:

 1. Ръководи изпълнението на дейностите по проекта;
 2. Изготви подробни длъжностни характеристики и договори на екипа на проекта;
 3. Способства осигуряване на  необходимите условия за провежденето на срещи, семинари , обучения и др.;
 4.  Окаже пълно съдействие на експертите и работните екипи осигурени за изпълнение на съответните задачи по проекта;
 5.  Координира тяхната дейност;
 6.  Подготвя отчети за своята за дейността на звеното пред партньорите по проекта;
 7. Подготвя финансови и технически отчети.

Координатора ще бъде назначен по проекта за 90 дни.
За подпомагане реализацията на дейностите по проекта ще бъдат наети задължителни  експерти и външни изпълнители, както следва:

 1. Задължителни експерти – наети двама души от списъка на МЗХ за оказване на методическа помощ на потенциални местни инициативни групи, които покриват четирите експертни области.При тяхния избор сме се ръководили от следните критерии: тяхния опит с местни инициативни групи, професионалните им качества и  преките впечатления от тяхната дейност.Те са : Г-жа Надя Василева Бонева, която ще изпълнява функциите на експерт от 2-ра и 4-та група, а именно експерт по разработване на стратегия за местно развитие, свързано със събиране, обработване на данни и изготвяне на аналитични материали и финален вариант на стратегията и експерт по подготовка и провеждане на обучения носочени към различни целеви групи, свързани с разширяване на знанията и уменията за прилагане на ос 4 ЛИДЕР от ПРСР. Тя ще бъде ангажирана по проекта за 140 дни; Г-жа Венислава Георгиева Бояджиева, която ще изпълнява функциите на експерт от 1-ва и 3-та група, а именно експерт по модератор на процеса за въвличане на местни общности в дейности по създаване на МИГ, мобилизиране и активиране на партньорите за разработване на стратегия за местно развитие и експерт по административно устройство и укрепване на административните умения на потенциални МИГ.Тя ще бъде ангажирана по проекта за 80 дни.
 2. Външни изпълнители – ще бъдат наети външни изпълнители, които  ще обучат местни лидери за подхода ЛИДЕР и  ще подготвят формулярите и документите за кандидатстване на МИГ по покана за избор на МИГ  провеждан от МЗХ.Процедурата за избор на допълнителните експерти ще бъде проведена съгласно изискванията на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.Те ще бъдат ангажирани по проекта общо за 50 дни.
 3. За водене на добра счетоводна отчетност на настоящия проект ще бъде нает  счетоводител за 30 дни, като външна услуга съгласно процедурите по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки..

Техническия асистент ще подпомогне технически дейността на координатора и екипа ангажиран по проекта, както и ще води протокола от проведените срещи и заседания.Техническия асистент ще бъде ангажиран по проект за  16 месеца.

Резултат 5.Осугурени координатор, експерти – 2 броя, технически асистент и външни изпълнители.
Задача 2. Определяне на  възнагражденията на екипа и скючване договори с тях
При определянето на възнаграждения на персонала на проекта сме се ръководели от следните фактори: обем на работа, направени реални разходи от експертите свързани с пътни, командировъчни, квартирни и др., средната работна заплата в страната и в общината.Имайки предвид горе-цитираните факти, определихме дневни или месечни ставки на персонала ангажиран по проекта, както следва:

 1. Координатор – 95 лева на ден;
 2. Експерти – 195 лева на ден;
 3. Технически асистент – 350 лева на месец.

С експертите са скючени предварителни граждански договори.
Резултат 6. Определени възнаграждения на персонала на проекта.
Задача 3. Закупуване на  техническо оборудване и софтуер, включително и съдаване на интернет страница..
Тъй като техниката предоставена на екипа по проекта е закупена през 2003-2004 г.,поради което е със занижени технически характеристики, които няма да позволят ползването на съвременен софтуер от една страна, а от друга ще са  необходими и други технически средства за успешното функциониране на офиса.Ето защо е необходимо то в рамките на настоящия проект да бъде подменена с нова, както и да бъдат закупени и други технически средства и софтуер.За създаване на пълноценна работна обстановка на персонала на потециалния МИГ през плановия период ще бъдат закупени технически средства и софтуер, както следва: персонални комютри с базов софтуер – 2 броя; преносим компютър с базов софтуер – 1 бр.; цветен принтер – 1 бр.; ксерокс машина – 1 бр.; мултимедиен проектор – 1 бр.; екран – 1бр.;дигитален фотоапарат – 1 бр.;машина за подвръзване – 1 брой.
В рамките на тази задача ще бъдат предвидени също така  режийни разходи за нормалното функциониране на офиса, както и разходи за консумативи, канцеларски материали и др.
Ефективността на работата на персонала в значителна степен зависи и от програмното обезпечаване на офиса, като за целта ще бъде закупуван и инсталиран софтуер за счетоводна дейност /Ажур L5/,  нормативно-правен /Ciela 4.0/.
По проекта ще бъде създадена интернет страница на МИГ, която ще осигури публичности прозразност на дейността на МИГ, както и чрез него ще тече информационен поток към обществеността и обратно.Създаването на същата ще бъде възложена на външен изпълнител определен съгласно изискванията на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.
     Резултат 7. Закупени персонални компютри – 2 броя, преносим компютър – 1 брой, цветен принтер – 1 брой, ксерокс машина – 1 брой, мултимедиен проектор – 1брой, екран – 1брой,дигитален фотоапарат – 1брой, машина за подвръзване – 1брой и софтуер счетоводен,  нормативно-правен.Създадена интернет страница на МИГ.
Задача 4. Организиране и провеждане на обучения с цел изграждане на капацитет в потенциалната местна инициативна група
С цел изграждане и укрепване на административен капацитет и умения на потенциалната МИГ, ще бъдат проведени 10 /десет/ броя семинари с практически занятия в рамките на 5 /пет/ месеца.Семинарите ще бъдат подготвени и проведени от експерт по административно устройство и укрепване на административните умения на потенциални МИГ, като същия ще бъде ангажиран за реализация на задачата общо за 30 /тридесет/ дни.За подготовка на семинарите на експерта  се предвиждат по 4 /четири/ дни за семинар.Семинарите ще бъдат проведени в периода от 9 – 14 месец, като ще бъдат обучени 50 души.
Резултат 8.Проведени 10 броя семинари, обучени 50 души.

ІІІ.Дейнаст 3.Обучения на местни лидери за подхода ЛИДЕР;
Задача 1. Идентифициране на  местни неформални лидери
Паралелно с провеждането на проучването ресурсите ще бъдат идентифицирани и   неформалните лидери в съответните населени места.Към настоящия момент като такива, които в голяма степен отговарят на определението за неформален лидер в общността на община Ардино могат да бъдат посочени следните имена: Г-н Селяхидин Карабашев – общественик, педагог от град Ардино и Г-н Шевкет  Али – общественик, педагог от с. Ябълковец.
Резултат 9. Идентифицирани неформални ледери.
Задача 2. Организиране и провеждане на обучения за местните неформални лидери
С цел повишаване на капацитета на местните формалните и неформални лидери ще бъдат проведени 8 /осем/ обучения в рамките на 4 /четири/ месеца.Като за целта ще бъде ангажиран външен изпълнител за 20 /двадесет/дни, който ще бъде определен чрез процедура по избор на външни изпълнители по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.Като резултат се очаква да бъдат обучени 10 /десет/ души /лидери/.
Резултат 10. Идентифицирани и обучени 10 души /лидери/.

ЕТАП  ПРОУЧВАТЕЛЕН

ІV.Дейност 1.Проучвания в селските райони /териториални, социално-икономически  анализи и др./ за целите на подготовка на стратегия за местно развитие; изграждане на база данни;    
Задача 1 Проучване на нагласите, потребностите, възможностите на населението по населени места и ресурсите по населени  места.
За осъществяване на задачата ще бъдат обходени и проведени срещи в 27 кметства и в град Ардино в рамките на 30 календарни дни.Като на тези срещи ще бъде събрана информация за нагласите, потребностите, възможностите на местното население и съответните  ресурси по населени места.Също така на екипа ще бъде предоставена необходима информация за географски, социални, културни, демографски, икономически и инфраструктурни характеристики на общината от страна на Община Ардино.

Реализацията на задачата ще бъде осъществена от експерт по разработване на стратегия за местно развитие съвместно с работния екип по проучване на територията, разработване на база данни и аналитични материали.
Резултат 11.Извършено проучване на цялата територия на Община Ардино.
Задача 2 Изграждане на база данни
Вследствие на  проучването, събраната информация ще бъде систематизирана и обобщена от страна на експерта по разработване на стратегия за местно развитие. Като за целта ще бъде изградена база данни, въз основа на която ще се разработи анализ на съществуващото положение /ситуацията/ в Община Ардино.В рамките на 15 /петнадесет/ дни експерта ще изгради базата данни.
Резултат 12.Изградена база данни за съществуващото положение в общината.
Задача 3  Обработване на данните и изготвяне на аналитични материали
Въз основа на базата данни ще бъде изготвен анализа на ситуацията в Община Ардино, която ще послужи  като основа за разработване на стратегията за местно развитие на Община Ардино.Анализа ще бъде разработен от експерта съвместно с работния екип по проучване на територията в рамките на 15 /петнадесет/ дни.След което документът ще бъде разгледан и обсъден на среща на потенциалната МИГ.
Резултат 13.Изготвен анализ на съществуващото положение в общината.
Задача 4. Разработване на стратегията за местно развитие
Експерта съвместно с работния екип по SWOT – анализ, визия, приоритети, цели и мерки и работния екип по разработване на плана за действие ще разработят проекто вариант на стратегията за местно развитие на потенциалната МИГ на територията на Община Ардино.Всяка част от стратегията ще бъде разгледана и подробно обсъдена на среща на МИГ, след което получения вариант ще бъде публикувана на интернет страницата на МИГ, както и разпространена сред местната общност под формата на брошура за публично обсъждане.
Резултат 14. Разработена стратегия за местно развитие на Община Ардино.

ЕТАП НА ОБМЯНА НА ОПИТ

V.Дейност 4.Учебни посещения /пътуващи семинари/ за представители на потенциални Местни инициативни групи /МИГ/ и за представители на МИГ от други страни – членки на Европейския съюз, за придобиване на практически знания за това, как се разработва и прилага стратегия за местно развитие;
Задача 1. Организиране и провеждане на учебни посещения в потенциални местни инициативни групи в България -  потенциални  МИГ – Сатовча, МИГ – Гърмен и МИГ – Неделино-Мадан-Рудозем-Златоград.
Основните цели, които си поставят тези учебни посещения са: обмяна на опит и добри практики, обсъждане на възможности за работа в мрежа, обсъждане на възможности за реализиране на съвместни проекти, създаване на социални контакти и др.
За тази цел в рамките на проекта ще бъде разработена подробна програма за учебните посещения в потенциални МИГ – Сатавча, МИГ-Гърмен и МИГ –Неделино-Мадан-Рудозем-Златоград, която задължително ще включи – работна среща с потенциалните МИГ, посещения на реализирани проекти.Учебните посещения ще се осъществят в рамките на 2 /два/ дни.За участие ще бъдат поканени 15–те /петнадесетте/ най- активни участници на потенциалния МИГ.Като за осъществяването на обучението на участниците ще бъде осигурен транспорт,  закуска, два обяда, вечеря и нощувка.
Резултат 15.Обменен опит и контакти между участниците, създадена мрежа, съгласие за разработване на поне един съвместен проект.
Задача 2. Организиране и провеждане на учебни модули 2 /два/ по 3/дни/ в град Ардино с представители на МИГ от GTZ /ГТЦ/.
През периода от 09.01.2008г. – 11.01.2008г. в град Смолян се проведе обучение за       разработване на стратегия за развитие по подхода ЛИДЕР и изграждане на администативен капацитет, на което участие взе представител на СНЦ “МИГ - Ардино”.Лектор на семинара беше Г- н Томас Вейнгер – консултант към ГТЦ.В началото на месец октомври 2008 г. в град Ардино ще се проведе обучение в два модула за 6 /шест/ дни оргнизиран от проект “Родопи” на тема: представяне на германския опит по създаване на МИГ и разработване местна стратегия за развитие по ЛИДЕР +, лектори ще бъдат експерти от ГТЦ.На обученията ще бъдат поканени за участие 30 /тридесет/ души.
Резултат 16.Обучени 30 души.

ЕТАП НА ШИРОКО ИНФОРМИРАНЕ

VІ.Дейност 6.Информация, събития и семинари за информиране на месното население за предстоящата покана за избор на МИГ по подхода ЛИДЕР от ПРСР и за дискутиране и популяризиране на предложената стратегия за местно развитие;
 Задача 1.Провеждане на обучения за различните целеви групи, свързани с разширяване на знанията и уменията за прилагане на ос 4 от ПРСР.
За придобиване на знания и умения на различните целеви групи за ос 4 от ПРСР ще бъдат организирани и проведени 20 /двадесет/ броя обучения за 10 /десет/ месеца.С цел да бъдат обхванати максимален брой целеви групи те ще бъдат проведени по  населени места, както следва: град Ардино, с. Бял извор, с. Падина, с. Жълтуша, с. Млечино, с. Горно Прахово и с. Боровица.

Задачата ще се подготви и проведе от  експерт по подготовка и провеждане на обучения към целеви групи, свързани с разширяване на знанията и уменията за прилагане на ос 4 от ПРСР в рамките на 50 дни.Като за подготовка на заложените обучения  са предвидени по 3 /три/ дни за всяко обучение.На тези обучения ще бъдат обучени 500 души.

Резултат 17.Обучени целеви групи – 500 души.
Задача 2.Участие на представители на потенциалния МИГ на изложения,конференции и обучения проведени от различни организации в страната.
Представител на МИГ ще участва на обучения, конференции и др., организирани от институции или организации по теми касаещи дейността на МИГ в рамките на страната най-много на 5 такива.Представителя след това задължително представя темите пред МИГ.
Резултат 18.Придобити знания и умения от организацията.
Задача 3. Дискутиране и популяризиране на разработената стратегия за местно развитие.
Разработения вариант на стратегията за местно развитие ще бъде публикувана на интернет страницата на МИГ, както и разпространена сред местната общност под формата на брошура за публично обсъждане.В продължение на месец ще бъде дадена възможност на местната общност да се запознае със стратегията, след което тя ще бъде представена за публично обсъздане на организиран обществен форум..
Резултат 18.Представена и публично-обсъдена стратегия за местно развитие.
Задача 4. Провеждане на информационни събития популяризиращи постигнатите резултати от всеки етап на проекта.
С цел осигуряване на пълна прозрачност при реализацията на настоящия проект и постигане на максимална мобилизация на местната общност, след всеки реализиран етап местната общност ще бъде информиран чрез: организиране и провеждане на информационно събитие, интернет страницата на Община Ардино първоначално,след което на интернет страница разработена по проекта на МИГ, ежемесечния общински вестник “Ардински глас”, ще публикува на своите страници информации за различните етапи на проекта, листовки /ще бъдат разработени от екипа на проекта/.Информационните събития ще бъдат проведени в партньорство с функциониращите читалища на територията на общината.На тези срещи ще бъдат отчетени постигнатите резултати и трудности, както и ще бъдат маркирани задачите от следващият етап на развитието на проекта.Задачата ще бъде осъществена от работен екип по насърчаване на местната общност за участие в дейностите по създаване на МИГ и стратегия за местно развитие.От информационните събития ще бъдат обхванати 10 000 души.
Резултат 19. Проведени шест броя информационни събития, публикувани шест емисии в интернет страницата на общината и на МИГ, публикации във вастник “Ардински глас” – минимум осем броя, печатани и разпространени 3000 броя листовски сред местната общност. Брой обхванати от информационните събития 10 000 души.
VІІ.Дейност 7.Разработване и издаване на информационни материали, необходими за подготовката и публичността на подготвения проект на стратегия за местно развитие;
Задача 1. Разработка и разпространение на плакат отразяващ, ключови моменти от стратегията за  местно развитие.
Разработеният плакат ще има за цел да заостри вниманието на населението по населени места към ключовите моменти, както от процеса на разработване на стратегията, така и на самата стратегия.За тази цел ще бъдат разработени 30 броя плакати формат А2 и ще бъдат поставени на ключови места във всичките 27 кметства.
Резултат 20.Разработени и разпространени 30 броя плакати формат А2.
Задача 2. Разработване и разпространение на диплани, отразяващи процеса на разработване на стратегията за местно развитие /СМР/.
С цел осигуряване на публичност и прозразност на процеса на разработване на СМР, ще бъдат разработени 4000 броя дипляни.За разпространението на същите ще бъдат ангажирани младежки екипи от територията на цялата община.
Резултат 21.Разработени и разпространени 4000 броя дипляни.
Задача 3. Разработване и разпространение на брошури със СД дискове, отразяващи /стратегията за местно развитие/СМР.
За целта ще бъдат разработени брошури с резюме варианта на СМР, като пълния вариант ще бъде записан в СД дисковете към нея.Ще бъдат разработени и разпространени 4000 броя брошури със СД дискове.За разпространението им ще бъдат ангажирани младежки екипи от територията на цялата община.Те ще бъдат разпространени заедно с дипляните.
Резултат 22.Разработени и разпространени 4000 броя брошури със СД дискове.

ЕТАП НА ПОДГОТОВКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  ЗА ИЗБОР НА МИГ ОТ МЗХ

VІІІ.Дейност 8.Подготовка на формуляра и документите за кандидатстване на МИГ по покани за избор на местни инициативни групи, провеждан от Министерството на земеделието и храните.
Задача 1.Подготовка на формуляра и документите за кандидатстване за избор на местни инициативни групи.
За реализация на задачата ще бъде нает външен изпълнител, който съвместно с работния екип по подготовка на формуляра и документите за кандидатстване в рамките на 30 /тридесет/ работни дни трябва да представят финалния вариант на формуляра и документите.Процедурата по избор на външен изпълнител ще бъде проведена съгласно изискванията на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.
Резултат 23. Подготвени формуляр и документи за кандидатстване на МИГ за избор на местни инициативни групи.

ЕТАП НА ОТЧИТАНЕ
ІХ.Дейност 9.Подготвяне на технически и финансови отчети
     Задача 1.Подготовка на отчети за дейността на персонала, технически и финансови отчети.
Координатора на проекта ще подготви технически и финансови отчети по следната схемата: всъпителен, два междинни и финален отчет, както и тримесечни отчети за дейността на персонала.
     Резултат 24.Подготвени и представени отчети – 4 броя по проекта, 5 броя за дейността на персонала.

 

ОТЧЕТИ:

1. Месечен отчет за отчетен период: 03.06.2009 г. – 28.02.2010г.
2. Месечен отчет за отчетен период: 01.03.2010 г. – 31.03.2010 г.


18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2023 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013