Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  
Документ
1. СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР - първоначално одобрена
2. Допълнително споразумение РД50-198 от 08.02.2018г.
3. СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР - изменена с доп.споразумение от 08.02.2018г.
4. Допълнително споразумение РД50-198 от 21.11.2018г.
5. СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР - изменена с доп.споразумение от 21.11.2018г.
6. Допълнително споразумение РД50-198 от 19.08.2019г.
7. СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР - изменена с доп.споразумение от 19.08.2019г.
8. Допълнително споразумение РД50-198 от 07.10.2019г.
9. СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР - изменена с доп.споразумение от 07.10.2019г.
10. Допълнително споразумение РД 50-198 от 18.11.2021г.
11. Актуална СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР МИГ Ардино - Джебел - съгласно доп.споразумения
12. Мониторинг и оценка на прилагането на СВОМР МИГ Ардино-Джебел

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2023 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013