Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

ПРОФИЛ НА ОБЩИНА АРДИНО

Географски:
Общата площ на община Ардино е 338,8 км2, която я доближава до средния размер на страната /422км2/.поземлените ресурси са сред основните фактори за развитие на общината.Най обширни са горските територии, които заемат 17 970 ха /53% от площта на общината/.Земеделските територии, които заемат 13 693,7 ха /40,4%/, те са разпределени както следва:обработваеми земи – 5716,5 ха, като поливните площи са едва 50,6 ха; естествени ливади, мери и пасища – 9 993,4 ха /29,5%/; ниви – 3 502,1 ха // и трайни насаждения – 117,5 ха /0,35%/.Водните течения и площи заемат 750 ха , като предсавляват 2,2% от площта на общината.Населените места и другите урбанизирани територии заемат площ от 500 ха, които представляват 1,5% от площта на общината.Транспортната инфраструктура заема 200 ха, която е 0,6% от площта на общината.Община Ардино се намира в Южна България и е разположена на 34 км от областния център Кърджали.Тя граничи с общините Джебел – югоизток, Неделино – юг, Мадан – югозапад, Баните – запад, Черноочене – северозапад.Ардино се намира на разстояние 300 км от столицата, на 84 км от държавната ни граница с република Гърция /ГКПП Маказа/ и на 165 км от от Република Турция /ГКПП Свиленград/. Основна пътна артерия за общината, която осигурява връзките с Републиканската пътна мрежа е третокласния път ІІІ - 867 Кърджали-Ардино-Смолян, който обслужва трафика между двата основни центъра в Родопите.
За формиране на климата, характерен за общината, съществено влияние оказват както специфичния релеф, така и средиземноморските въздушни маси, проникващи от юг.Най-разпространените почви на територията на Община Ардино са канелени горски, които са подходящи за отглеждането на тютюн и някои технически култури.

 • Територията на общината се отличава с ясно изразен планински релеф, силно разчленен от Арда и нейните притоци, между които се издигат планински ридове и възвишения със стръмни склонове. Най-големи наклони (над 30°) имат долинните склоновете на р. Арда (в землищата на селата Търносливка, Ахрянско, Дядовци, Кроячево, Латинка, Аврамово и др.) и на р. Давидковска Малка Арда (в землищата на селата Любино и Песнопой). Наклони на склоновете под 8° преобладават в землищата на селата Жълтуша, Бял извор, Светулка, Брезен и др. Най-високата точка в релефа е вр. Алада (1240 m), а най-ниската точка – при вливането на р. Арда в яз. “Кърджали” (320 m). Западната част на язовира попада в границите на общината. Като цяло преобладават терени с надморска височина от 500 до 900 m. Релефът е силно разчленен от Арда и нейните притоци, между които се издигат планински ридове и възвишения със стръмни склонове. В източната част на общината се издига Жълти дял, по билото на който преминава вододелът между десните притоци на Арда и левите притоци на р. Върбица. В най-северното разклонение на Жълти дял (между селата Млечино, Горно Прахово и Кроячево) се издига вр. Коджада (1029 m). В южна посока билото на Жълти дял постепенно се повишава, като достига 1050 m при вр. Калето и 1240 m при вр. Алада.
 • В западната и северната периферия на общината попада част от средното поречие на Арда, която е най-голямата родопска река. Тя извира от Ардин връх (1650 m) край с. Арда, тече през дълбока долина до българо-турската граница и се влива в Марица при Одрин. Въпреки планинския й характер, р. Арда има малък среден наклон (под 5,8 ‰) и сравнително голям коефициент на извивливост (1,9). Средната гъстота на речната мрежа е 1,32 km/km2. В далечното минало поречието на Арда е било едно от най-добре залесените в България, но в резултат от експлоатацията на горските ресурси голяма част от горите са изсечени, поради което днес обширни площи са обезлесени или са покрити с закелавели гори. За разлика от леглото на р. Арда, дъната на останалите реки и дерета на територията на общината се характеризират с големи наклони и изразен пороен характер.
 • По отношение на разпределението на населените места по височина се наблюдават следните особености:
 • Във височинния пояс от 300 до 499 m има 6 селища – Стар читак, Сухово, Боровица, Дойранци, Китница и Рибарци. Оказва се, че тези селища се отнасят към неустойчивите от общината, тъй като в тях живеят само 4,4 % от жителите на общината, или 104 жители средно.
 • В пояса 500-699 m са разположени 25 селища. Около 40 % от населението в пояса живее в гр. Ардино, около 12 % - в Бял извор, 11, 7%- в Падина и т.н. Средната населеност на селищата от пояса е 409 души – най-високата в общината.
 • В пояса 700 – 999 m са разположени 21 селища. Най-големите от тях са Горно Прахово, Светулка, Ябълковец и Еньовче. Средната населеност на селищата е 152 жители.
 • В пояса над 1 000 m височина се намира единствено село Сполука, което има едва 46 жители.

Демографски: (разпределение по пол, възраст, етнос)

 • Анализът и познаването на миналото, настоящото и бъдещото състояние на броя и структурата на населението и трудовите ресурси на една държава, регион за планиране, област, община или населено място са от изключително значение за създаването на стратегия или план за развитие. Демографското състояние и развитие е основата и целта на всяка общинска стратегия за развитие, защото в територия, или селище без население не може да бъдат рационално използвани природните ресурси.
 • Броят и структурата на населението на община Ардино оказват важно влияние върху развитието на общината. Факторите, оказващи влияние върху промяната на броя на населението на общината са много. През последните 15 години, поради настъпили коренни промени в социално-икономическия и политическия живот, съществува неблагоприятна тенденция в демографското състояние.По данни на НСИ към 31.12.2007г. е представена  динамиката на демографските процеси в община Ардино. /Приложение табл. 1,2,3,4 и5/.Населението на Община Ардино е 12 503 души.В град Ардино живеят 3 598 души, от които мъжете са 1 712 души, а жените 1 886 души.В селата живеят 8 905 души, съотношението мъже,  жени е следната – мъже 4 396 души, жени 4 509 души.Населението на Община Ардино разпределено по възрастови групи е както следва: От 0-19 г. – 2 439 души; от 20-34г. – 2 580 души; от 35-64г. – 5 118 души и от 65- над 100г. – 2 366 души.Демографската статистика показва обща тенденция за намаляване на жителите във всички населени места на общината.Раждаемостта за последните няколко години се запазва около 9, 7‰ /промила/, а смъртността около 12‰.Механичният прираст за 2007 г е отрицателен за общината  – заселени 228 души, изселени 380 души.

Социо - културни:
В резултат на етническата си структура община Ардино е съхранила и развива своето богато културно наследство, традиции и обичаи.Като по-значими събития, които се провеждат ежегодно могат да се посочат следните: общинския преглед на любителското творчество, културните празници на града, фолклорно-литературните вечери и селищните празници.За съхраняването на фолклора и културните дейности значителна роля играят 17 – те читалища, които функционират на територията на общината и разпределени, както следва: „Родопска искра”- град Ардино; „Пробуда”- с. Бял Извор; „П.К.Яворов”- с. Бял Извор; „родопска искра”- с. Жълтуша; „М. Палаузов”-с. Падина;”Изгрев” – с. Синчец; „Нов Живот”- с. Гърбище; „Прогрес”-с. Ябълковец; „Св. Климент Охридски”- с. Чубрика;”Л. Каравелов”-с.Млечино; „Лъч”- с. Г. Прахово;”Св. Климент Охридски”- с. Боровица; „Родопи”- с.Ленище;”Вела Пеева”- с. Сухово; „П.К.Яворов”-с.Брезен; „Просвета”-с.Русалско и „Светлина”- с. Ахрянско.
На територията на общината към настоящия момент функционират 2 броя юридически лица с нестопанска цел, а именно СНЦ „МИГ - Ардино” и СНЦ „Партньорства и етноси”, занимаващи се съответно с местно развитие и професионални обучения.В Община Ардино има доста обучени лица по различни проект, например по проект „Родопи”, проект „Устойчиво развитие на селските райони” и др.По настоящем като неформални лидери в общността могат да бъдат идентифицирани следните Господа: Селяхидин Карабашев – общественик и педагог и Шевкет Али – общественик и педагог.

 • Населението на общината е смесено, като преобладаваща част е от турска национална група. По данни от последното преброяване е представено, както следва:

                             Структура на населението в Община Ардино


Българи

4 %

Турци

73 %

Българомохамедани

23 %

Други

0,3 %

Икономически:
Данните от статистиката показват, че трудоспособното население на Община Ардино се състои от 7 875 души. /Приложение табл. 8/.Дялът на заетото в трудоспособна възраст население е 84,49%, съответно на безработните е 15,51% за 2007 г.Вследствие на програмите за насърчаването на заетастта за първото шестмесечие на 2008г., дяла на безработните са намалели с 5 пункта до 10 %.В Община Ардино безработицата е над средната за областта и страната.
Дялът на заетите от трудоспособното население заети в различните сектори от икономиката на Община Ардино е както следва:
-Селското стопанство – съществуват 4 023 земеделски стопанства , които отглеждат по няколко крави, овце и обработват 1-2 дка земеделска земя;
-Горско стопанство – 150 души;
-Хранително-вкусова промишленост – 139 души;
-Металургия и производство на метални изделия – 18 души;
-Производство на тексти и изделия от текстил – 588 души;
-Строителство – 68 души;
-Добив на полезни изкопаеми – 15 души;
-Услуги – 476 души.
В Община Ардино броя на рагистрираните икономически субекти са 240, разпределени основно в следните населени места: град Ардино;с.Бял извор;с.Жълтуша;с.Падина;с.Млечино.Някои от основните икономически субекти класифицирани по сектори са: «Булгатекс»ООД, град Ардино – производство на текстилни изделия,»Артекс» АД, град Ардино – производство на текстил; ЕТ «Радо», с. Бял извор - производство на млечни изделия; „Леском”ЕООД – добив ипреработка на дървен материал и др.
Инфраструктурни:
Населението на община Ардино се обслужва от 7 транспортни фирми, които имат сключени договори с общината за извършване на обществен превоз на пътници.С решение №74 от 23.08.2000 г. на Общински съвет Ардино е приета общинска транспортна схема, която включва 16 автобусни линии.Маршрутните разписания по тези линии се изпълняват ежедневно и целогодишно, като те обхващат и обслужват 90% от населените места на общината.С изключение на линията Боровица – Любино, която се явява вътрешна /между две населени места/, всички са с начален час на тръгване от общинския център.Поради лошата пътна мрежа, недостатъчния пътникопоток на територията на общината има места, които нямат транспортно обслужване, а именно Мак, Срънско, Мусево, Паспал, Аврамово, Дойранци, Латинка, Искра, Зака.
Към настоящият момент мобилна телефонна услуга в Община Ардино доставят – М-тел,Вивател и Глобул, като М-тел покрива на 100% територията на общината.Основния интернет доставчик в общината е БТК, като и тя има възможност да покрие 80% от населените места на територията на Община Ардино.

 •  Общата дължина на пътната мрежа на територията на общината възлиза на около 200 km, като в по-голямата си част (127 km) тя се състои от общински пътища и едва 60 km са Републикански и то единствено третокласни пътища.
 • Стопанисването и управлението на водоснабдителните и канализационни мрежи на територията на община Ардино се извършва от “Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Кърджали. Дружеството е единствено в областта и обслужва седемте общини от областта с население над 160 000 души, които населяват 466 населени места.
 • Към началото на 2004 г. централно водоснабдени са 13 селища с 10 238 жители, което представлява 60 % от населението. Частично водоснабдени са 25 селища с 5 577 жители, което представлява 31 % от населението. Тези стойности са под средните за страната (98,8 %). Не са водоснабдени 15 селища с общо 1 566 жители, което представлява 9 % от населението на общината. Общо в общината се експлоатира около 130 km външна напорна водопроводна мрежа и вътрешна около 115 km. За допълнително водоснабдяване са селата Еньовче, Ахрянско, Падина, Кроячево. С реализирането на втория етап от проекта за водоснабдяване от местността "Оваджик", ще се осигури допълнително питейна вода за селата Падина, Диамандово, Бял Извор.
 • Системите за отпадъчни води и канализации също се налага да бъдат реконструирани и разширени. Към момента едва 28,1% от населението е осигурено с обществена канализационна система, което е далеч от средния дял за страната (69,2%) и за областта (40,6%).
 • Електрификацирани са всички населените места на територията на Община Ардино, с изключение на с. Дойранци, с. Аврамово и с Кътино.

На територията на общината функционират три подразделения на банките „ДСК” и „Пощенска банка”, които са базирани по следния начин :в град Ардино – банка „ДСК” и „Пощенска банка” и в с. Бял извор – клон на банка „ДСК”.
Административни:
По административно отношение Община Ардино се състои от 27 кметства, които обслужват 52 населени места с Административен център град Ардино.Маскималното разстояние от Административния център до най-отдалеченото населено място е 60 км.
На територията на Община Ардино функционират следните служби: ОС „Земеделие и гори”;ТД „Бюро по труда”;Горско стопанство;Д „Социално подпомагане”;МБАЛ; БТК;РПС;РПУ;Ветеринарна служба;Районен съд и Районна прокуратура.Областните и регионални служби, които обслужват общината са: ДФ „Земеделие”/Областна и Регионална Разплащателна агенция/ - гр. Кърджали;ОД „Земеделие и гори” – гр. Кърджали;РВМС-гр. Кърджали;РУГ – гр. Кърджали;РИОКОЗ – гр. Кърджали;РДВР – гр. Кърджали;Басейнова дирекция – гр. Пловдив; РИОСВ – гр. Хасково;Район за планиране Южен централен– гр. Пловдив и др.

 


18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2023 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013