Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[06 Август 2014]

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


„Избор на изпълнител за извършване на проучвания за инвестиционни намерения, потенциала за развитие, анализ и оценка на Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие” и по мярка „Управление на Местни инициативни групи, придобиване на уменния и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от ПРСР 2007-2013 г.”. Обществената поръчка включва следните обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Проучване на инвестиционни намерения на потенциални бенефициенти на територията на МИГ - Ардино по Ос ЛИДЕР. Оценка за реализиране на възможностите на намеренията.”;
Обособена позиция №2: „Проучване на потенциала за развитие на територията на МИГ”;
Обособена позиция №3: "Анализ и оценка на изпълнението на Стратегията за местно развитие на СНЦ"МИГ - Ардино" относно постигане на заложените в нея цели".

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. П О К А Н А
2. Проекто договор
3. Тех задание 1
4. Тех задание 2
5. Тех задание 3
Новината е посетена: 1820 пъти

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2023 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013