Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[19 Април 2024]

СЪОБЩЕНИЕ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с получено уведомително писмо №77 /подмярка 19.2/ с изх. № 01-6300/334 от 16.04.2024 г. на ДФ "Земеделие", СНЦ „МИГ Ардино - Джебел“  ВИ  уведомява, че стартира процедура за преразглеждане на подадените проектни предложения по втори прием по процедура с код в ИСУН № BG06RDNP001-19.710 МИГ Ардино – Джебел - мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Ардино - Джебел“ чрез Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. СЪОБЩЕНИЕ
Новината е посетена: 676 пъти

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2023 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013