Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[23 Октомври 2023]

ОБЯВА


Програма за развитие на селските райони

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –

 Европа инвестира в селските райони

 

Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от

ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

 

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по

Процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.710 МИГ Ардино – Джебел -  мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“ чрез  ПРСР 2014 - 2020г.

СНЦ „Местна инициативна група Ардино - Джебел“ обявява втори прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.710 МИГ Ардино – Джебел - мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности”  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Ардино - Джебел“, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.  при следните условия:

 

            I. ЦЕЛИ НА ПРЕДОСТАВЯНАТА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЦЕДУРАТА

            Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности” ще доведе до:

 • повишаване конкурентноспособността на територията посредством инвестиции в неземеделски дейности;
 • създаване на заетост и диверсификация на незeмеделските дейности;
 • развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление;
 • развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности.

II. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 • Земеделски производители - физически лица, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители и които имат минимум Стопански производствен обем (СПО) над 2 000 евро.
 • Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
 • Получателят на финансова помощ трябва да има постоянен адрес – за физическите лица, и седалище и адрес на управление – за еднолични търговци и юридическите лица, на територията на действие на МИГ и осъществява дейностите по проект на територията на действие на МИГ.
 • Кандидатите следва да представят бизнес план /БП/, доказващ подобряване на дейността на ЗС чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения БП.

 

         III. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

 • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги); Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване, като финансовата помощ е до 50 000 лв.
 • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
 • Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

 

        IV. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Материални и нематериални активи за:

  • изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
  • закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
  • закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
  • за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
  • разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проекта.

 

Авансово плащане се предоставя при изпълнение на следните условия:

1. Авансовото плащане е предварително посочено и е част от поетия от страна на бенефициента ангажимент;

 2. Налична е банкова гаранция или еквивалентна такава съответстваща на 100 % от размера на авансовото плащане.

 

      V. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Настоящата процедура е с два крайни срока за подаване на проектни предложения както следва:

 • Първи срок: Приключен;
 • Втори срок: 23.10.2023 г. до 17:00 часа на 27.11.2023г. (бюджет по процедурата - 81 895,21 лв., след приключване на първи краен срок за подаване на проектни предложения).

 

Проектните предложения се подават в ИСУН 2020. Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е: http://eumis2020.government.bg.         

Пълният комплект от образци на документи и Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

https://eumis2020.government.bg

http://www.mig-ardino.bg/

 

            VI. ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ

Бюджет на процедурата за втори  прием е  81 895,21  лева.

Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 10 000,00 лева.

Максимален размер на общите допустими разходи за проект – 109 193,61 лева.

 

Интензитет на финансовата помощ – до 75% от общите допустими разходи.

Размер на финансовата помощ: максималният размер на субсидията по проект не може да надхвърля 81 895,21 лева.

 

НОВО!!! от дата 03.07.2019 година „Интензитетът на подпомагане по проект за дейности, свързани с развитие на туризъм /изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи“.

 

Минимален размер на БФП при интензитет на подпомагане 5 % -  5000 лева.

Минимален размер на БФП при интензитет на подпомагане 75 % - 7 500,00 лева.

Максимален размер на БФП при интензитет на подпомагане 5 % - 5459,68 лева.

Максимален размер на БФП при интензитет на подпомагане 75 % - 81 895,21 лева.

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Финансовата помощ по подмярката се предоставя в рамките на предвидените средства по процедурата под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.

 

VII. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ

Обективните критерии за оценка на проектите и тежест на показателите са отразени в таблицата както следва:

Критерий:

Точки

1. Проекти със стойност: 

1.1. Проекти на стойност от 10 000 лева – до 60 000 лева 

1.2. Проекти на стойност от 60 001 лева – до 160 000 лева

1.3. Проекти на стойност над 160 001 лева  

 

15 т.

20 т.

10 т.

2. Проектът е в сферата на туризма и предлага комплексна услуга и/или алтернативни форми на туризъм /еко, спа, селски, културен и др./: (Напр. предлага настаняване и регионална кухня/магазин за местни продукти и др.);

 

 

10 т.

 

3. Проектът включва иновации

10 т.

4. Проекти включващи дейности опазващи околната среда

10 т.

5. Проекти оползотворяващи местните ресурси и продукти

10 т.

6. Проектът включва дейности за развитие на традиционни занаяти

10 т.

7. Проекти на кандидати до 40г. и/или жени  

10 т.

 

8. Проектът създава допълнителни работни места:

 – мин. 1 

 – над 2  

 

10 т.

20 т.

Максимален брой точки

100 т.

Подпомагат се проекти получили минимум 30 точки

 

 

VIII. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ПО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

На посочения по-долу интернет адрес, като ясно се посочва мярката, могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения, в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

http://www.mig-ardino.bg/

Писмени разяснения и подробна информация ще бъдат дадени в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване:

 • На е-мейл: migardino@yahoo.com
 • В офиса на Сдружението, находящ се на адрес: гр. Ардино, ул. „София“ №12,ет.1

От следните лица :

Хафизе Чауш – Изпълнителен директор – GSM 0882289860

 

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на следните интернет-страници:

http://www.mig-ardino.bg/ и https://eumis2020.government.bg към документите по процедурата.

 

 

IX. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подаването на проектни предложения се извършва по електронен път в Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) на адрес http://eumis2020.government.bg чрез подаване на формуляр за кандидатстване.

Кандидатът влиза в ИСУН 2020, след регистрация чрез е-мейл адрес и парола, избира настоящата процедура за кандидатстване от „Отворени процедури“ и създава ново проектно предложение. Приложенията към формуляра за кандидатстване, подробно описани в раздел 24 от Насоките за кандидатстване, се прикачват в т. 12  във формат .pdf.

Формулярът за кандидатстване трябва да се подава от профила на кандидата, тъй като впоследствие ще бъде използван този профил за комуникация с Комисията за избор и за отстраняване на липса на документи и/или неяснота или неточност по време на оценката. По време на оценката на заявлението комуникацията с кандидата и редакцията на забелязани липси на документи и/или неясноти, или неточности ще се извършва електронно чрез профила на кандидата в ИСУН 2020, от който е подадено съответното проектно предложение и промени на посочения профил (вкл. промяна на имейл адреса, асоцииран към съответния профил) са недопустими.

До приключването на работата на Комисията за подбор на проектни предложения кандидатът има възможност да оттегли своя формуляр за кандидатстване като подаде писмено искане в Комисията, като това обстоятелство се отбелязва от потребител на ИСУН 2020 от Комисията за избор със съответните права.

Новината е посетена: 812 пъти

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2023 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013