Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[15 Юни 2023]

СЪОБЩЕНИЕ


Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от

ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с проведено Обществено обсъжданеот 16.11.2022г. до 25.11.2022г. напроцедура BG06RDNP001-19.710 МИГ Ардино – Джебел - мярка 6.4„Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности” от СВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Ардино – Джебел“, уведомяваме всички заинтересовани лица, че на обявените дати за кандидатстване не са осъществени приеми, тъй като бюджетът по мярката подлежеше на корекция поради отказ от страна на бенефициенти за изпълнение на Административни договори.

Съгласно Решение на УС на СНЦ „МИГ Ардино-Джебел“, обявените срокове за кандидатстване в Общественото обсъждане се актуализират, както следва:

  • Първи срок:от24.07.2023г. до 17:00 часа на 31.08.2023г.,
  • Вторисрок:от 23.10.2023 г. до 17:00 часа на 27.11.2023г. (При наличие на остатъчни средства след приключване на първи краен срок за подаване на проектни предложения).

Актуалният бюджет по процедурата е 247 971,45лева.

В Насоките за кандидатстване по процедураBG06RDNP001-19.710 МИГ Ардино – Джебел - мярка 6.4„Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности”, публикувани в Общественото обсъждане не са извършвани други промени.

След обявяване на прием по процедурата пълният комплект от образци на документи и Насоки за кандидатстване ще бъдепубликуван на следните интернет адреси:

https://eumis2020.government.bg;

http://www.mig-ardino.bg/.

Новината е посетена: 1064 пъти

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2023 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013