Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[16 Ноември 2022]

Обществено обсъждане


Програма за развитие на селските райони

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –

 Европа инвестира в селските райони

Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от

ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Обществено обсъждане

Обществено обсъждане на документация по процедура BG06RDNP001-19.710 - МИГ Ардино - Джебел - Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Ардино – Джебел“ чрез  Програма за развитие на селските райони  2014 - 2020г.

СНЦ „Местна инициативна група Ардино - Джебел“ обявява за обществено обсъждане  процедура BG06RDNP001-19.710 МИГ Ардино - Джебел - Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности”  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие, при следните условия:

 

I. ЦЕЛИ НА ПРЕДОСТАВЯНАТА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЦЕДУРАТА

Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности” ще доведе до:

 • повишаване конкурентноспособността на територията посредством инвестиции в неземеделски дейности;
 • създаване на заетост и диверсификация на незeмеделските дейности;
 • развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление;
 • развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности.

II. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 • Земеделски производители - физически лица, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители и които имат минимум Стопански производствен обем (СПО) над 2 000 евро.
 • Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
 • Получателят на финансова помощ трябва да има постоянен адрес – за физическите лица, и седалище и адрес на управление – за еднолични търговци и юридическите лица, на територията на действие на МИГ и осъществява дейностите по проект на територията на действие на МИГ.
 • Кандидатите следва да представят бизнес план /БП/, доказващ подобряване на дейността на ЗС чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения БП.

III. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

 • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги); Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване, като финансовата помощ е до 50 000 лв.
 • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
 • Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

IV. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Материални и нематериални активи за:

  • изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
  • закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
  • закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
  • за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
  • разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проекта.

Авансово плащане се предоставя при изпълнение на следните условия:

1. Авансовото плащане е предварително посочено и е част от поетия от страна на бенефициента ангажимент;

 2. Налична е банкова гаранция или еквивалентна такава съответстваща на 100 % от размера на авансовото плащане.

V. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Настоящата процедура е с два крайни срока за подаване на проектни предложения както следва:

 • Първи срок: от 06.02.2023г. до 17:00 часа на 17.03.2023г., с бюджет по процедурата -  98 562,77  лв.
 • Втори срок: 03.07.2023 г. до 17:00 часа на 17.08.2023г. (При наличие на остатъчни средства след приключване на първи краен срок за подаване на проектни предложения).

 

Проектните предложения се подават в ИСУН 2020. Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е: http://eumis2020.government.bg.

Пълният комплект от образци на документи и Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

https://eumis2020.government.bg

http://www.mig-ardino.bg/

VI. ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ

Бюджет на процедурата за първи  прием е  98 562,77 лева.

Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 10 000 лева

Максимален размер на общите допустими разходи за проект – 131 417,03 лева

Интензитет на финансовата помощ – до 75% от общите допустими разходи.

Размер на финансовата помощ: максималният размер на субсидията по проект не може да надхвърля 98 562,77 лева.

НОВО!!! от дата 03.07.2019 година „Интензитетът на подпомагане по проект за дейности, свързани с развитие на туризъм /изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи“.

Минимален размер на БФП при интензитет на подпомагане 5 % -  500,00 лева;

Максимален размер на БФП при интензитет на подпомагане 5 % - 6 570,85 лева;

Минимален размер на БФП при интензитет на подпомагане 75 % - 7 500,00 лева;

Максимален размер на БФП при интензитет на подпомагане 75 % - 98 562,77 лева.

 

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Финансовата помощ по подмярката се предоставя в рамките на предвидените средства по процедурата под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.

VII. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ

Обективните критерии за оценка на проектите и тежест на показателите са отразени в таблицата както следва:

 

Критерий:

Точки

1. Проекти със стойност: 

1.1. Проекти на стойност от 10 000 лева – до 60 000 лева 

1.2. Проекти на стойност от 60 001 лева – до 160 000 лева

1.3. Проекти на стойност над 160 001 лева  

 

15 т.

20 т.

10 т.

2. Проектът е в сферата на туризма и предлага комплексна услуга и/или алтернативни форми на туризъм /еко, спа, селски, културен и др./: (Напр. предлага настаняване и регионална кухня/магазин за местни продукти и др.);

 

 

10 т.

 

3. Проектът включва иновации

10 т.

4. Проекти включващи дейности опазващи околната среда

10 т.

5. Проекти оползотворяващи местните ресурси и продукти

10 т.

6. Проектът включва дейности за развитие на традиционни занаяти

10 т.

7. Проекти на кандидати до 40г. и/или жени  

10 т.

 

8. Проектът създава допълнителни работни места:

 – мин. 1 

 – над 2  

 

10 т.

20 т.

Максимален брой точки

100 т.

Подпомагат се проекти получили минимум 30 точки

 

 

IX. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подаването на проектни предложения се извършва по електронен път в Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) на адрес http://eumis2020.government.bg чрез подаване на формуляр за кандидатстване.

Кандидатът влиза в ИСУН 2020, след регистрация чрез е-мейл адрес и парола, избира настоящата процедура за кандидатстване от „Отворени процедури“ и създава ново проектно предложение. Приложенията към формуляра за кандидатстване, подробно описани в раздел 24 от Насоките за кандидатстване, се прикачват в т. 12  във формат .pdf.

Формулярът за кандидатстване трябва да се подава от профила на кандидата, тъй като впоследствие ще бъде използван този профил за комуникация с Комисията за избор и за отстраняване на липса на документи и/или неяснота или неточност по време на оценката. По време на оценката на заявлението комуникацията с кандидата и редакцията на забелязани липси на документи и/или неясноти, или неточности ще се извършва електронно чрез профила на кандидата в ИСУН 2020, от който е подадено съответното проектно предложение и промени на посочения профил (вкл. промяна на имейл адреса, асоцииран към съответния профил) са недопустими.

Проектът на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура BG06RDNP001-19.710 „МИГ Ардино – Джебел - Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности”   се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:00ч. на 25.11.2022год. (включително) на следната електронна поща: migardino@yahoo.com.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Новината е посетена: 406 пъти

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2023 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013