Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[17 Април 2010]

СЪОБЩЕНИЕ


Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013


 


ПРОГРАМА ОБУЧЕНИЕ


на представители и потенциални членове на МИГ Ардино


Проект „ Придобиване на умения и постигане на обществена активност на


територията на потенциална местна инициативна група на територията на община Ардино”

No: 431-2-03-05, Договор РД 50-188/03.06.09


Оценка и наблюдение (мониторинг) на проекти.

Място на провеждане: Община Ардино


Време на провеждане: 24-25 Април 2010 г.


Програма


Ден 1              

Времетраене      Тема

15:30 - 15:50         Системи за наблюдение (мониторинг) и оценка на проекти. Индикатори на СМР.

                            

Лектор: Надя Бонева


15:50 – 16:45     Работа в работни групи. Лектор: Надя Бонева

16.45-17.00       Обобщение. Въпроси и отговори


Ден 2

Времетраене      Тема

10.00-10.30       Създаване на комисии за оценка и мониторинг на проекти. Процедури.


Лектор: Надя Бонева


10.30-11.30        Работа в работни групи.

11.30-12.00        Обобщение. Въпроси и отговори


 


 


Проект: „ Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на потенциална местна инициативна група на територията на община Ардино” No: 431-2-03-05, Договор РД 50-188/03.06.09

Стойност: 92 206 лева, Срок на изпълнение: 3.08.2010 г.
Посетено: 2029 пъти

<<< НАЗАД

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2023 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013