Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[16 Април 2010]

СЪОБЩЕНИЕДЕЙНОСТИ, КОИТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ

ПРЕЗ СЛЕДВАЩИЯ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД


 


Дейност 1.

Задача 4. Разработване на Стратегия за местно развитие – отговорник Надя Бонева;


Дейност 2.

Задача 4. Организиране и провеждане на обучения с цел изграждане на капацитет в потенциалната местна инициативна група – отговорник Венислава Бояджиева;


Дейност 5.

Задача 3.Създаване и регистриране на МИГ – отговорник Венислава Бояджиева;


Дейност 6.Провеждане на обучения за различните целеви групи, свързани с разширяване на знанията и уменията за прилагане на ос 4 от ПРСР, обучение на местни лидери – отговорник Надя Бонева;


Дейност 7.

Задача 1. Разработка и разпространение на плакат отразяващ, ключови моменти от стратегията за  местно развитие.

Задача 2. Разработване и разпространение на диплани, отразяващи процеса на разработване на стратегията за местно развитие /СМР/;

 Задача 3. Разработване и разпространение на брошури със СД дискове, отразяващи /стратегията за местно развитие/СМР – отговорник Сезгин Байрамов.


Срок за изпълнение – 30.04.2010 г.


Координатор на проекта: Сезгин Байрамов


Данни за контакт с координатора: 0887 505 812

Посетено: 1958 пъти

<<< НАЗАД

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2023 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013