Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[23 Ноември 2009]

СЪОБЩЕНИЕ


                                                                                                                   

 

 

 

                 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

 

                         ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 23.11.2009 година в залата на НЧ в с. Жълтуша от 13:00 часа
ще се проведе обучение по проект „„Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Община Ардино” от  Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 година” с програма, както следва:
Провеждане на информационна среща за мобилизиране на местната общност и активизиране за активно участие в разработването на СМР, община Ардино

13.00 – 13.30

Регистрация на участниците

13.30 – 14.10

Възможности за подпомагане на селските райони чрез стратегии за местно развитие и подхода ЛИДЕР
Венислава Бояджиева, външен експерт към МЗХ

14.10 – 14.30

Кафе-пауза

14.30 – 15.00

Местни инициативни групи – критерии за допустимост
Венислава Бояджиева, модератор, външен експерт към МЗХ

15.00 – 15.30

Свободна дискусия – въпроси  и отговори, включително попълване на анкетни карти

Каним всички заинтересовани граждани за участие!

Посетено: 1968 пъти

<<< НАЗАД

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2023 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013