Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[18 Декември 2014]

П О К А Н А


Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред:

1.Освобождаване от членство и приемане на нови членове на Сдружението.
2.Отчет за дейността на СНЦ “МИГ - Ардино” за 2014 г.
3.Финансов отчет на СНЦ “МИГ - Ардино” за 2014 г.
4.Приемане на програма за дейността на СНЦ “МИГ - Ардино” за 2015 г.
5.Приемане на бюджет /Финансов план/ за 2015 г.
6.Освобождаване на Управителния съвет /УС/ от отговорност;
7.Приемане на решения за актуализиране на програмни документи (СМР и/или Процедурен наръчник) на СНЦ «МИГ-Ардино»
8.Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.14 от Устава на Сдружението Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред в 18:00 ч.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението на адреса на управление на Сдружението - Ардино, ул.„Пирин” № 20.

Дата: 19.12.2014 г.
град Ардино

Председател:Изет Шабан

Посетено: 4402 пъти

<<< НАЗАД

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2023 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013