Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[12 Ноември 2013]

СНЦ „МИГ - АРДИНО” ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ АСИСТЕНТ


СНЦ „МИГ - АРДИНО” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони. Едно от средствата за постигане на целите на сдружението е управление на стратегия за местно развитие (СМР).

ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА СИ, СДРУЖЕНИЕТО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ АСИСТЕНТ

Изисквания към кандидатите:

Висше образование, професионална област - икономист, филолог, хуманитарна насоченост, др.
Препоръчително е владеенето на английски език
Отлична компютърна грамотност.
Способност да работи ефективно в екип


Преки задължения:

• Координира работата между Изпълнителния директор, експертите по прилагане на стратегия за местно развитие и счетоводител;
• Следи и регистрира кореспонденцията между Сдружението и МЗХ.
• Предава цялата необходима финансова информация по всяка операция за проверка и контрол;
• Техническо администриране изпълнението на сключени от Сдружението договори с бенефициенти към СМР;
• Участва в информационната и организационната дейност на Сдружението;
• Техническо и логистично съдействие при комплектоване на проектните предложения на бенефициенти на СМР;
• Водене на кореспонденция от името на Сдружението;
• Участва в информационните и консултански дейности на сдружението по изпълнение на СМР;
• Отговаря за поддържането на актуална информация на интернет страницата на Сдружението;
• Подготвя и публикува покани за кандидатстване с проекти на територията на МИГ към СМР;
• приема и регистрира заявления за кандидатстване;
• поддържа база данни за постъпилите проекти по Стратегията за местно развитие, тяхното състояние и движение;
• извършва подготовка и провеждане на заседания на комисията за избор на проекти към съответната МИГ;
• подпомага осъществяването на наблюдение на изпълнението на проектите;
• Оказва съдействие по всички оперативни въпроси в рамката на неговата компетентност;


Сдружението предлага:

Отлично възнаграждение на постоянен трудов договор на пълен работен ден.
Много добри условия на труд.
Възможност за пътуване в страната и чужбина.
Възможност за професионално развитие.

Ако отговаряте на посочените условия, можете да изпратите Вашата автобиография (по образец) на български език и снимка, и мотивационно писмо на адрес : град Ардино, ул.” Пирин” 20 до 22.11.2013 г.
Образец на автобиография може да изтеглите от интернет страницата на „Сдружението” на адрес: www.mig-ardino.bg
Посочва се референтния номер на обявата.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Документите Ви ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност в съответствие със ЗЗЛД.

Посетено: 1994 пъти

<<< НАЗАД

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2023 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013